Art work > Wrapping

Teapot, cotton thread


Wrapped Teapot
Wrapped Teapot
photo: Joe Kelly
2010